Горелки с рециркулация на димните газове

Горелки с рециркулация на димните газове

С версията 4LN актуалните горелки Weishaupt покриват най-строгите екологичните изисквания в световен мащаб. Версията 4LN на горелките включва система за рециркулация на димните газове, чиито регулиращи компоненти са интегрирани в отделен блок на вентилатора.

Рециркулация на димните газове за газообразни горива: Газообразните горива почти не съдържат сяра и следователно димните газове основно се състоят от въглероден диоксид (CO2), водна пара (H2O) и азот (N2). Това се отразява позитивно върху рециркулацията на димните газове, защото системата не може да бъде замърсена със сажди или пепел.
 
Специално разработени смесителни устройства: Специалните настройки на смесителното устройство заедно с дигиталния контролер W-FM 200 осигуряват висока стабилност на пламъка и сигурни работни характеристики.

Дозираща система: Специално внимание се обръща на смесителната кутия (Mixingbox). Тя обединява компактната дозираща система за рециркулация на димните газове с регулирането за подналягане на въздушното засмукване. С компактния блок на вентилатора може да се съкрати времето за въвеждане в експлоатация и да се спестят разходи при монтажа.
 
Регулиране: Контролер W-FM 200 в изпълнение ARF е разширен със софтуерен модул, който се грижи за регулирано по температура количество на рециркулация на димните газове във всички работни фази. По този начин са възможни стабилни характеристики при студено стартиране, отлична работна готовност и спазване на границите за NOx-емисии. 

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?