bulgarien bg Мета-навигация Условия за ползване

Условия за ползване

1. Сфера на приложение

Ползването на предлаганите от Max Weishaupt GmbH, 88475 Швенди, Германия, интернет страници (наричани по-долу: уебсайтовете на Weishaupt) се извършва изключително и само при тези условия. При необходимост настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни, допълвани или заменяни от други условия, които са свързани със закупуването на продукти и/или услуги на Max Weishaupt GmbH. Чрез достъпа до уебсайтовете на Weishaupt, потребителят приема тези условия за ползване в тяхната актуална версия.

В случай, че ползвателят на уебсайтовете на Weishaupt не е потребител по смисъла на § 13 от Гражданския кодекс, то § 312е, ал. 1, изречение 1-3 от Гражданския кодекс не се прилага.

2. Услуги

Max Weishaupt GmbH предоставя на своите уебсайтове определена информация и софтуер за разглеждане или изтегляне.

Max Weishaupt GmbH има право да спре работата на уебсайтовете си изцяло или частично по всяко време. Ние не поемаме никаква отговорност за прекъснатия достъп до нашите сайтове. Поместената информация на нашите интернет страници съдържа спецификации и/или общи описания на техническите възможности на продуктите на Max Weishaupt GmbH. Тази информация не е обвързваща. Ние имаме право да я променяме по всяко време.

3. Авторски права

© Copyright Max Weishaupt GmbH, 88475 Швенди, Германия. Всички права запазени. Текстове, изображения, графики, звукови файлове, анимации и видео клипове, както и тяхната подредба на уебстраниците на Weishaupt попадат под защитата на Закона за авторското право и сродните му права.

Съдържанието на уебсайтовете на Weishaupt не може да бъде копирано, разпространявано или предоставяно на трети лица с търговска цел, без изричното съгласие на Max Weishaupt GmbH.

4. Отговорност

Уебсайтовете на Weishaupt са създадени с възможно най-голямо старание. Въпреки това ние не поемаме отговорност за точността, достоверността, за свободата на авторското право и сродните му права на трети страни, както и за изчерпателността и използваемостта на съдържанието на нашите интернет страници.

Ние не носим отговорност за нарушения от небрежност, при условие, че те не засягат важни договорни задължения, живота, здравето или тялото и не се основават на претенции във връзка със Закона за отговорността на производителя на продукта. Същото се отнася за нарушения от страна на нашите представители.

Потребителят използва уебсайтовете на Weishaupt на своя собствена отговорност. Ние постоянно полагаме усилия да за пазим нашите сайтове чисти от вируси, но въпреки това не можем да гарантираме. Преди изтеглянето на данни от уебсайтовете на Weishaupt, потребителят е длъжен да предприеме съответните мерки за сигурност, като например да използва антивирусна програма,

5. Хипервръзки

Уебсайтовете на Weishaupt съдържат хипервръзки (линкове) към външни интернет страници на трети страни, върху чието представяне и съдържание не може да бъде упражнение никакво влияние. При първоначалното свързване с тези линкове, съдържанието е било проверено за евентуални законови нарушения. Към момента тогава не са установени законови нарушения.Въпреки това, е невъзможно да бъде извършван постоянен контрол на свързаните страници без конкретни доказателства за законови нарушения. Отговорност за съдържанието на свързаните страници носи съответният доставчик или оператор. При установяване на нарушения на правилата, линковете ще бъдат премахнати незабавно.

6. Заключителни разпоредби

Допълнителните споразумения трябва да бъдат в писмена форма.

Настоящите условия за ползване на уебсайтовете на Weishaupt, както и всички произтичащи правоотношения, се регулират от германското право. Компетентната юрисдикция е съдът в Биберах 88400, Германия, в случай че потребителят не е търговец по смисъла на Търговския кодекс, юридическо лице на публичното право или публично-правен специален фонд.

Tърсите инструкция за горелка?

Желаете консултация със специалист?